Jestem niecierpliwy, gdy ktoś mnie robi w bambus

Nie lubię cho­dzić na zaku­py. Sam fakt, że wte­dy wyda­je się kasę już budzi we mnie odra­zę, więc cho­dzę jak do toa­le­ty - bo muszę.

Jak kla­sycz­ny samiec chcę kupo­wać raz a dobrze, więc wybra­łem się do Tesco. Mają dobre parów­ki z 83% mię­cha, któ­re sma­ku­ją cał­kiem nie­źle, dla­te­go tam jadę na dru­gi koniec mia­sta.

Pech chciał, że na dzień finan­so­wej roz­pu­sty wybra­łem sobo­tę, tuż po 11 listo­pa­da. Lista rze­czy przy­go­to­wa­na wcze­sniej nie uchro­ni­ła mnie przed bra­kiem wóz­ków i cia­sno­tą ale­jek zala­nych mro­wiem ludzi, powta­rza­ją­cych w kół­ko jak modli­twę sło­wo wszech­mo­gą­ce.

PROMOCJA.

I tak wędru­je­my z Moją Miłą mię­dzy alej­ka­mi. Obraz jak po taj­fu­nie. Tego bra­ku­je, tam­te­go nie ma, tu koniec towa­ru. Moja lista kon­su­menc­kich marzeń będzie aktu­al­na do następ­nych zaku­pów w dużej czę­ści. Trud­no.

Czas na kasę, w sen­sie na inka­sa­cję.

Kolej­ka do kasy to kopal­nia aneg­dot, wul­kan emo­cji i w sumie sytu­ację moż­na opi­sać tytu­łem pły­ty Masłow­skiej - spo­łe­czeń­stwo jest nie­mi­łe. Ale nie ocze­ki­wa­nie ok. godzi­ny na moż­li­wość wyło­że­nia towa­ru na taśmę, ani nie nie­ogar kasje­ra, któ­ry szu­kał jed­ne­go kodu po całym skle­pie ku ucie­sze ocze­ku­ją­cych w ogon­ku. Nie, to wszyst­ko wca­le mnie nie wku­rzy­ło. Nawet to, że Pani Kasjer­ka wbi­ła nie­ist­nie­ją­cy ser eda­mer za 57,03 zł, któ­re­go nie kupi­łem i dzię­ki któ­re­mu mogłem znów udać się do kolej­ki, tym razem w BOK, żeby dostać zwrot kasy.

Otóż rze­czą znaj­du­ją­cą się poza obrę­bem mojej tole­ran­cji była Pani BOKo­wa. Dotrwa­łem cier­pli­wie do swo­jej kolej­ki, po czym jak tajem­ni­czy klient wpa­da przede mnie kolo z colą. Oka­za­ło się, że Pani BOKo­wa pik pik zro­bi­ła i mu ska­so­wa­ła towar, żeby nie stał w kolej­ce do kasy, a kolo jest pra­cow­ni­kiem. I prze­łknął­bym, poszedł dalej, wyba­czył, gdy­by nie to, że Pani BOKo­wa nic sobie nie robiąc z mojej obec­no­ści, odwró­ci­ła się na pię­cie i rze­kła do dwóch nie­wiast w teska­czo­wych mun­dur­kach:

- No chodź­cie, szyb­ciut­ko!

Zago­to­wał­żem. Moż­li­we naj­grzecz­niej powie­dzia­łem:

- Prze­pra­szam, ale co tu się dzie­je? Ja cze­kam w kolej­ce, a Pani kasu­je zaku­py kole­żan­kom?
- Tak, kole­żan­ki nie mia­ły cza­su zro­bić zaku­pów, prze­rwa krót­ka i głod­ne są.
- No ja rozu­miem, no może nawet bym prze­pu­ścił, no ale cze­mu mnie Pani nie zapy­ta, gdy przy­szła moja kolej na obsłu­gę?

Pani BOKo­wa czu­jąc, że na razie spo­koj­nie, acz sta­now­czo roz­po­czą­łem grę wstęp­ną do roz­piź­dzie­lu wtem bez­pro­ble­mo­wo popro­si­ła kole­żan­kę sto­ją­cą obok bez­czyn­nie o pomoc:

- Mir­ka, obsłuż tutaj, bo Pan nie­cier­pli­wy.

Nie będę już wię­cej cho­dził na zaku­py w wol­ne po wol­nym. 5 h z życia, z cze­go poło­wa w kasie i u Pań BOKo­wych, któ­re obsłu­gę i czas klien­ta mają głę­bo­ko w.

Noś długopis na pocztę!

No i przy­da­rzył się dłu­go ocze­ki­wa­ny dzi­kus 🙂

W waka­cje odkry­łem, że ano­ni­mo­wa żół­ta rącz­ka potra­fi nie­złe cuda zdzia­łać, za cał­kiem drob­ne pie­nią­dze i wsią­kłem. Tu 4 zło­te, tam 8 zło­tych, tu kabel do komór­ki, tu łado­war­ka. Naza­ma­wia­łem tego szaj­su ciu, ciut i tro­chę, więc spły­wa do mnie powo­lut­ku z Chin, Tur­cji i innych Indii.

Uwiel­biam wpa­dać wte­dy z wizy­tą na Pocz­tę Pol­ską, naszą kocha­ną i jedy­ną, gdzie nadal rzą­dzi Pani Halin­ka i kalen­darz z naszym Papie­żem. Ja te Panie Halin­ki to nawet lubię, bo one są miłe i cie­płym uśmie­chem nad­ra­bia­ją zbyt czę­ste prze­rwy tech­no­lo­gicz­ne lub dosyć wol­ne tem­po obsłu­gi peten­tów.

Przy­szedł list z Tur­cji, a tam - łado­war­ka. Cze­kam sobie cier­pli­wie. 2 okien­ka, w jed­nym Pani Halin­ka, w dru­gim Pani Gra­żyn­ka. Sta­łem do Halin­ki, ogo­nek nie­dłu­gi, ale odcze­kać swo­je trze­ba.

Wtem wpa­ro­wu­je jego­mość Łysy, ale pach­ną­cy cał­kiem nie­złą pod­ró­bą mar­ko­wych per­fum i ubra­ny nie­dre­siar­sko. Żywo roz­glą­da się, przez ramię patrzy, to na Panią Gra­żyn­kę, to na komi­tet kolej­ko­wy. Pani Halin­ka przy­szła z zaple­cza z paczusz­ką, więc Łysy grzecz­nie pyta:

- Prze­pra­szam bar­dzo, czy ma Pani dłu­go­pis? Adres chcia­łem napi­sać.
- Pro­szę Pana! Na pocz­tę to pro­szę przy­cho­dzić z wła­snym dłu­go­pi­sem. Kto to widział, żeby tak bez dłu­go­pi­su. Pan myśli, że ja tych dłu­go­pi­sów to ile mam. Jeden mam tyl­ko!

Łysy zgłu­piał. Zli­to­wa­łem się. Wycią­gną­łem z tor­by swój pry­wat­ny, poda­łem Łyse­mu, a ten ucie­szo­ny, cią­gle z nie­do­wie­rza­niem pod nosem pytał sam sie­bie "no wie­cie co, wła­sny dłu­go­pis na poczcie???".

Nie­ste­ty. Wspie­ra­nie w nie­do­li Łyse­go odbi­ło mi się czkaw­ką. Pani Halin­ka widząc non­sza­lan­cję mą, stwier­dzi­ła że bra­ku­je jej obec­no­ści na zaple­czu i znik­nę­ła na 15 minut. Za ten czas zdą­ży­ła mnie obsłu­żyć Pani Gra­żyn­ka.

Praw­do­po­dob­nie Halin­ka dłu­go­pi­sów szu­ka­ła. Tak mnie­mam.

Rzygać się chce

Spę­dzam wła­śnie urlop nad pochmur­nym morzem pol­skim i mimo nie­po­go­dy, humor póki co, dopi­su­je. Zwie­dzam, uczę się bie­gać mię­dzy kro­pla­mi desz­czu i jeź­dzić trój­miej­ską komu­ni­ka­cją. Cał­kiem spo­ko są te auto­bu­sy, tram­wa­je, tro­lej­bu­sy i pocią­gi pokom­bi­no­wa­ne.

A jak wia­do­mo - jak jest komu­ni­ka­cja miej­ska, to są i #dzi­kie­hi­sto­rie. Otóż wra­ca­my sobie z Moją Miłą po całym dniu desz­czo-kro­plo-uni­ków, umor­do­wa­ni i nie­chęt­ni do tęgich roz­k­min, zachwy­ca­ją­cy się kot­ka­mi i pie­ska­mi na jakimś insta­pro­fi­lu. Sie­dzi­my, nic się nie dzie­je, nuda, koty lata­ją po ekra­nie, uśmie­cha­my się do nich, aż tu nagle Jego­mość Kie­row­nik, zapew­ne po wie­lu głęb­szych wypi­tych za nazbie­ra­ne pod bud­ką zło­ci­sze rze­cze do mnie:

- Ja już muszę wysia­dać, ale jak patrzę na Cie­bie, to mi się aż rzy­gać chce. Tfu!

I wyszedł, a ja onie­mia­ły zasta­na­wia­łem się, co poszło nie tak. Skó­rę mam co praw­da ciem­niej­szą niż prze­cięt­ny pra­wil­ny Polak, ale mówię płyn­ną pol­sz­czy­zną i z tego, co mi wia­do­mo - ani nie jestem cyga­nem, ani isla­mi­stą, ani Wło­chem, choć chy­ba z tym ostat­nim, to był­by naj­mniej­szy pro­blem.

Ogól­nie uśmiech­ną­łem się, jak i pozo­sta­li współ­pa­sa­że­ro­wie, ale jakoś jak sobie pomy­śla­łem o Jego­mo­ściu Kie­row­ni­ku, to mi się zebra­ło jed­nak na wymio­ty.

Jedziesz pan albo pan nie jedziesz

jedziesz pan, albo pan nie jedziesz
rys. Pani Pan­te­ra

Jak się oka­zu­je, nie samym MPK żyje czło­wiek i cza­sem prze­sią­dzie się w PKS. Jakaż to miła odmia­na, świe­żość, polot i ułań­ska fan­ta­zja!

Wzię­ło mnie na wspo­min­ki, gdy zoba­czy­łem nie naj­młod­sze­go już kie­row­cę, ale obe­zna­ne­go z tech­no­lo­gią (słu­chaw­ka na blu­tut musi być w uszku, a nie w dło­ni!), ser­decz­nie i gło­śno wita­ją­ce­go przy­szłych współ­to­wa­rzy­szy podró­ży:

- Dzień dobe­rek! Kto ma baga­że do zapa­ko­wa­nia? 

Gdzieś to już widzia­łem, gdzieś sły­sza­łem. Tak! Jak jeź­dzi­łem na stu­diach do domu rodzin­ne­go po wałó­wę, z ple­ca­kiem peł­nym tęsk­no­ty do pral­ki (jesz­cze wte­dy nie wie­dzia­łem, że w aka­de­mi­ku też są pral­ki).

Przy spraw­dza­niu bile­tów zawsze były naj­lep­sze akcje. A to legit­ka nie pod­bi­ta, a to nie mam wydać, a to za duży ten ple­cak, a to jakaś stu­dent­ka mia­ła za ład­ne oczy. Róż­nie.

I nie­wie­le się zmie­ni­ło. Wpadł do auto­bu­su zdy­sza­ny chło­pak i pyta, czy auto­bus zatrzy­mu­je się w Paca­no­wie.

- Nie chce­cie jeź­dzić, to się nie zatrzy­mu­je­my. Jak się zatrzy­my­wa­li­śmy, to według was jeź­dzi­li­śmy za dłu­go. I busów się wam zachcia­ło. No to ska­so­wa­li­śmy przy­stan­ki i będziesz teraz popy­lał na pie­cho­tę. Tak to jest, my się dosto­so­wa­li­śmy do was, a wy dalej nie chce­cie jeź­dzić. To jedziesz, czy nie jedziesz? 

Chło­pa­czy­na lek­ko spe­szo­ny, kie­row­ca zado­wo­lo­ny, że dum­nie rekla­mę usług PKS usku­tecz­nił i wyciął kon­ku­ren­cję, a ja gorz­ko zachi­cho­ta­łem.

Chło­pak kupił bilet, bo w koń­cu czas to pie­niądz, sport to zdro­wie, zwłasz­cza na pie­cho­tę z ple­ca­kiem, a rekla­ma dźwi­gnią han­dlu, choć nie każ­dy czło­wiek za kie­row­ni­cą ma smy­kał­kę do sprze­da­ży.

PS 

Kie­row­ca pod­czas jaz­dy prze­pro­wa­dził kil­ka roz­mów przez blu­tut. Wszy­scy sły­sze­li, po ostat­nie sie­dze­nia w auto­bu­sie, ale ja wyba­czy­łem jak puścił ita­lo disco. W koń­cu to zawsze lepiej niż maj­tecz­ki w kro­pecz­ki.

PS 2

Pamię­ta­cie Panią Pan­te­rę? Otóż tak się polu­bi­li­śmy, że Kasia będzie ryso­wać obraz­ki do moich dzi­kich histo­rii! Szok i sza­leń­stwo - bar­dzo się cie­szę 🙂 Przy tej DH poja­wia się pierw­szy obra­zek Pan­te­ry.

W każ­dym razie - pierw­sze Pan­te­ry za pło­ty! A Panią Pan­te­rę może­cie zna­leźć tutajtutaj.

Pavarotti w góralskim kapeluszu

Zda­rza się, że cze­kam na auto­bus, na przy­stan­ku. Tym razem cze­ka­łem w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie, po jed­nym małym piw­ku, któ­re jak wia­do­mo niko­mu jesz­cze nie zaszko­dzi­ło, więc humo­ry i elo­kwen­cja w szczy­to­wej for­mie.

I nad­szedł On. Góral­ski kape­lusz, dłu­ga siwa bro­da "na św. Miko­ła­ja". Oka­za­ło się, że jeden z nas już Pava­rot­tie­go (tak go robo­czo nazwij­my) zna, bo sły­szał jak śpie­wa. Żeby zwe­ry­fi­ko­wać, czy nie pomył­ka, Pava­rot­ti zaśpie­wał o sole mio i mie­li­śmy już pew­ność.

Gad­ka się zaczę­ła. Oto Pava­rot­ti oka­zał się ślą­skim Góra­lem. O tym, gdzie nauczył się śpie­wać roz­ma­wiać nie chciał, ale pochwa­lił się, że spło­dził... 12 córek i ani jed­ne­go chło­pa­ka, bo praw­dzi­wy facet jak cór­ki pro­du­ku­je, to jest praw­dziw­szy i bar­dziej jur­ny niź­li ten, co jakie­goś głup­ta­ka powo­ła na ten świat. Tak twier­dzi Pava­rot­ti.

Pava­rot­ti na oko pod 60-kę, a ostat­nia cór­ka jesz­cze w okre­sie przed racz­ko­wa­niem, więc kon­klu­zja jest taka, że kto śpie­wa - szczę­śliw­szy jest, kto szczę­śliw­szy - jur­niej­szy w spra­wach dam­sko-męskich, a jak się dobrze posta­ra, to i mądre cór­ki, zamiast synów idio­tów na świat powo­ła 🙂